پشتیبانی : 09120059870 - سیستم خرید آنلاین نرم افزار های تخصصی تولیدی فارس روان
قیمت به تومان نام - لاتین نام فارسی کد آزمون
250,000 MMPI-2-370ام ام پی آی 2 فرم 370 سوالی 1
220,000 MMPI-2-71Qام ام پی ای کوتاه فرم71سوالی 2
250,000 16PFآزمون 16 عاملی کتل 3
250,000 MCMI-3میلون 3 4
250,000 NEO-PI-Rنئو فرم بلند240 سوالی 5
200,000 SCL90-Rاس سی ال90تجدید نظر شده 6
230,000 EPQشخصیت ایسنک بزرگسالان 7
150,000 GWPQگری ویلسون 8
180,000 SEIعزت نفس کوپراسمیت 9
220,000 BAIسازگاری.بل 10
200,000 EQ-Iهوش هیجانی بار-ان 11
130,000 OHIشادکامی آکسفورد 12
130,000 OHQشادکامی آکسفورد 13
200,000 MCQ-Rتعارضات زناشویی 14
150,000 RSPWBبهزیستی روانشناختی ریف 15
220,000 NEO-FFIنئو فرم کوتاه 60 سوالی 16
130,000 RSESعزت نفس روزنبرگ 17
200,000 GHQ-28سلامت عمومی 18
300,000 MMPI-II-567ام ام پی ای 2 فرم 567 سوالی 19
180,000 BDI-IIافسردگی بک 20
230,000 CPI سیاهه روانی کالیفرنیا 21
170,000 BAIاضطراب بک 22
200,000 STAI-Yحالت رگه اضطراب اسپیلبرگر 23
180,000 DASS-21افسردگی اضطراب استرس 24
230,000 DSQ-40پرسشنامه سبکهای دفاعی 25
140,000 SPINهراس اجتماعی 26
250,000 MBTI-60سنخ نمای مایرز بریگز فرم 60 سوالی 27
180,000 IBTباورهای غیرمنطقی جونز 28
130,000 Sherer.self-efficacyخودکارآمدی عمومی شرر 29
130,000 PSS14استرس ادراک شده 30
180,000 MOCIوسواس فکری عملی مادزلی 31
230,000 JEPIتست شخصیت آیزنک کودک و نوجوان 32
150,000 FADابزار سنجش خانواده 33
200,000 CTسنجش خلاقیت عابدی 34
200,000 OMSAT-3سنجش مهارتهای ذهنی 35
200,000 enrichرضایت زناشویی انریچ 36
170,000 social.competenceکفایت اجتماعی 37
150,000 SELSA-Sاحساس تنهایی عاطفی اجتماعی 38
150,000 IAPSآمادگی به اعتیاد 39
160,000 Mac.Geeسرمایه روانشناختی مک گی 40
230,000 Ways.Of.Copyingراهبردهای مقابله لازاروس 41
150,000 MESانتظار از ازدواج 42
150,000 PSIشیوه فرزندپروری 43
160,000 TASناگویی هیجانی تورنتو 44
180,000 PIکمال گرایی هیل 45
170,000 OCQتعهد.سازمانی.آلن.مایر 46
230,000 CAQاضطراب.کتل 47
200,000 PHCSCخودپنداره کودکان پیرز هریس 48
140,000 SASاضطراب زانک 49
150,000 TMAانگیزه پیشرفت هرمنس 50
150,000 Conners.rating.scalesکانرز نسخه والدین26 سوالی 51
150,000 MHSامیدواری.میلر 52
180,000 CADSافسردگی کودکان و نوجوانان 53
200,000 WPIپرسشنامه شخصیتی وودورث 54
180,000 HADSاضطراب افسردگی هاسپیتال 55
150,000 ISI-6Gسبک هویت برزونسکی 56
150,000 HSCLفهرست نشانه ای هاپکینز 57
140,000 ROSجهت گیری مذهبی آلپورت 58
150,000 WHOQOL_BREFکیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 59
150,000 LASنگرش های مربوط به عشق 60
180,000 ASFPپرخاشگری کودکان پیش دبستانی 61
160,000 Harterانگیزش تحصیلی هارتر 62
140,000 SQCارتباط با مدرسه 63
150,000 FATSاضطراب امتحان فریدمن 64
140,000 POSQادراک موفقیت رابرتز و..بزرگسالان 66
170,000 IFBمقیاس باورهای غذایی غیرمنطقی 67
160,000 Stressاسترس ناشی از هواداران ورزشی 68
170,000 SCATاضطراب صفتی رقابتی 69
160,000 CSAI-2اضطراب حالتی رقابتی 70
160,000 BREQ-2تنظیم رفتار ورزشی 71
170,000 PMQانگیزه مشارکت در فعالیت ورزشی 72
180,000 CD-RISCتاب آوری کانر ودیویدسون 73
150,000 TEOSQتکلیف گرایی و خود گرایی در ورزش 74
150,000 PDSQخود توصیفی جسمانی 75
150,000 BRUMS-32حالات خلقی برومز 76
150,000 SQهوش معنوی عبداله زاده 77
170,000 Basic Needsنیازهای اساسی گلاسر 78
150,000 SCSشفقت خود 79
220,000 ENRICh-115qرضایت زناشویی انریچ فرم بلند 80
170,000 Herzberg Job Satisfactionرضایت شغلی هرزبرگ 81
160,000 SISRIهوش معنوی کینگ - 82
240,000 MASFCمقیاس چند بعدی اضطراب کودکان 83
140,000 AHIسرسختی روانشناختی اهواز 84
150,000 Goodenoughآزمون ترسیم آدمک گودیناف 85
160,000 On Job Satisfactionرضایت شغلی بری فیلد و روث 86
150,000 TSISهوش اجتماعی 87
160,000 AEQهیجان تحصیل 88
200,000 MSLQراهبردهای انگیزشی برای یادگیری 89
180,000 PTSD CheckList : PCLفهرست اختلال استرس پس از ضربه 90
180,000 DASS-42افسردگی اضطراب استرس 91
240,000 CBCLسیاهه رفتاری کودکان - آخنباخ نسخه والدین 92
160,000 MBI: Maslach Burnout Inventoryفرسودگی شغلی مسلش 93
150,000 Narcissistic Personality Inventoryشخصیت خودشیفته 94
170,000 PRMQاندازه گیری حافظه گذشته نگر و آینده نگر 95
150,000 IMSرضایت زناشویی هودسن 96
150,000 SIQهویت اجتماعی 97
170,000 YSQ-SFطرحواره یانگ 98
220,000 PASاضطراب کودکان پیش دبستانی اسپنس 99
150,000 CCASروحیه رقابت همکاری 100
220,000 Gardner Multiple Intelligenceهوش های چندگانه گاردنر 101
150,000 Work Ethicوجدان کاری 102
230,000 STLSعشق مثلثی استرنبرگ 103
230,000 TCI-125سرشت و منش کلونینجر 104
200,000 TISSمهارت اجتماعی نوجوانان 105
140,000 IATاعتیاد به اینترنت 106
160,000 BPAQپرخاشگری باس پری 107
150,000 PIOSوسواس مذهبی پن 108
180,000 AISSسازگاری دانش آموزان دبیرستانی 109
200,000 CLDQمشکلات یادگیری 110
220,000 YPIسبک فرزندپروری یانگ 111
160,000 Ryff- shortبهزیستی روانشناختی ریف - کوتاه 112
170,000 MSISکیفیت زندگی بیماران ام اس 113
180,000 CAQاجتناب شناختی 114
150,000 MSPSSحمایت اجتماعی ادراک شده 115
150,000 MSSSخودکارآمدی مالتیپل اسکلروزیس 116
180,000 CERQ-Pنظم جویی شناختی هیجان 117
140,000 AMQسردرد میگرنی اهواز 118
190,000 YCIجبران افراطی یانگ 119
170,000 WORRY WAY SCALEمقیاس نگرانی و بلاتکلیفی 120
150,000 NPOQجهت گیری منفی به مشکل 121
250,000 Hollandرغبت سنج شغلی تحصیلی هالند 122
180,000 RAASسبک دلبستگی بزرگسالان 123
180,000 YSQ-205طرحواره یانگ 205 سوالی 124
300,000 Strong interest inventoryرغبت سنج شغلی استرانگ 125
250,000 Revision of the Padua Inventory of obsessive compulsiveمقیاس اندازه‌گیری وسواس فکری- عملی پادوآ 126
250,000 OCI-CV  آزمون وسواسی اجباری فرم کودکان فوآ 127
250,000 CPRSکانرز والدین نسخه 48 سوالی 128
240,000 YSQ-S3-90 itemsطرحواره یانگ 90 سوالی فرم کوتاه ویراست سوم 129
250,000 YSQ-L3 232 itemsطرحواره یانگ 232سوالی فرم بلند ویراست سوم 130
230,000 HEXACO-PI-Rآزمون شخصیتی هگزاکو 131
230,000 HBDI-60 itemsآزمون سنجش تسلط مغزی هرمن 132
250,000 MBTI-87سنخ نمای مایرز بریگز فرم 87 سوالی 133

طرح تخفیفی - نصب آسان همزمان آزمون جداگانه بدون تخفیف

انتخاب 10 آزمون یک و نیم میلیون تومان - همچنین می توانید مجموعه کامل 133 آزمون را چهار میلیون تومان تهیه نمایید