پشتیبانی : 09120059870 - سیستم خرید آنلاین نرم افزار های تخصصی تولیدی فارس روان
قیمت به تومان نام - لاتین نام فارسی کد آزمون
150,000 MMPI-2-370ام ام پی آی 2 فرم 370 سوالی 1
130,000 MMPI-2-71Qام ام پی ای کوتاه فرم71سوالی 2
150,000 16PFآزمون 16 عاملی کتل 3
150,000 MCMI-3میلون 3 4
150,000 NEO-PI-Rنئو فرم بلند240 سوالی 5
120,000 SCL90-Rاس سی ال90تجدید نظر شده 6
130,000 EPQشخصیت ایسنک بزرگسالان 7
90,000 GWPQگری ویلسون 8
90,000 SEIعزت نفس کوپراسمیت 9
95,000 BAIسازگاری.بل 10
110,000 EQ-Iهوش هیجانی بار-ان 11
80,000 OHIشادکامی آکسفورد 12
80,000 OHQشادکامی آکسفورد 13
100,000 MCQ-Rتعارضات زناشویی 14
90,000 RSPWBبهزیستی روانشناختی ریف 15
130,000 NEO-FFIنئو فرم کوتاه 60 سوالی 16
80,000 RSESعزت نفس روزنبرگ 17
100,000 GHQ-28سلامت عمومی 18
160,000 MMPI-II-567ام ام پی ای 2 فرم 567 سوالی 19
110,000 BDI-IIافسردگی بک 20
150,000 CPI سیاهه روانی کالیفرنیا 21
90,000 BAIاضطراب بک 22
100,000 STAI-Yحالت رگه اضطراب اسپیلبرگر 23
100,000 DASS-21افسردگی اضطراب استرس 24
130,000 DSQ-40پرسشنامه سبکهای دفاعی 25
90,000 SPINهراس اجتماعی 26
150,000 MBTI-60سنخ نمای مایرز بریگز فرم 60 سوالی 27
90,000 IBTباورهای غیرمنطقی جونز 28
90,000 Sherer.self-efficacyخودکارآمدی عمومی شرر 29
80,000 PSS14استرس ادراک شده 30
100,000 MOCIوسواس فکری عملی مادزلی 31
130,000 JEPIتست شخصیت آیزنک کودک و نوجوان 32
95,000 FADابزار سنجش خانواده 33
95,000 CTسنجش خلاقیت عابدی 34
110,000 OMSAT-3سنجش مهارتهای ذهنی 35
100,000 enrichرضایت زناشویی انریچ 36
90,000 social.competenceکفایت اجتماعی 37
85,000 SELSA-Sاحساس تنهایی عاطفی اجتماعی 38
90,000 IAPSآمادگی به اعتیاد 39
90,000 Mac.Geeسرمایه روانشناختی مک گی 40
95,000 Ways.Of.Copyingراهبردهای مقابله لازاروس 41
95,000 MESانتظار از ازدواج 42
90,000 PSIشیوه فرزندپروری 43
90,000 TASناگویی هیجانی تورنتو 44
100,000 PIکمال گرایی هیل 45
90,000 OCQتعهد.سازمانی.آلن.مایر 46
120,000 CAQاضطراب.کتل 47
100,000 PHCSCخودپنداره کودکان پیرز هریس 48
85,000 SASاضطراب زانک 49
85,000 TMAانگیزه پیشرفت هرمنس 50
95,000 Conners.rating.scalesکانرز نسخه والدین 51
80,000 MHSامیدواری.میلر 52
95,000 CADSافسردگی کودکان و نوجوانان 53
95,000 WPIپرسشنامه شخصیتی وودورث 54
95,000 HADSاضطراب افسردگی هاسپیتال 55
95,000 ISI-6Gسبک هویت برزونسکی 56
95,000 HSCLفهرست نشانه ای هاپکینز 57
90,000 ROSجهت گیری مذهبی آلپورت 58
100,000 WHOQOL_BREFکیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 59
95,000 LASنگرش های مربوط به عشق 60
110,000 ASFPپرخاشگری کودکان پیش دبستانی 61
100,000 Harterانگیزش تحصیلی هارتر 62
90,000 SQCارتباط با مدرسه 63
95,000 FATSاضطراب امتحان فریدمن 64
80,000 POSQادراک موفقیت رابرتز و..بزرگسالان 66
95,000 IFBمقیاس باورهای غذایی غیرمنطقی 67
95,000 Stressاسترس ناشی از هواداران ورزشی 68
85,000 SCATاضطراب صفتی رقابتی 69
85,000 CSAI-2اضطراب حالتی رقابتی 70
95,000 BREQ-2تنظیم رفتار ورزشی 71
95,000 PMQانگیزه مشارکت در فعالیت ورزشی 72
100,000 CD-RISCتاب آوری کانر ودیویدسون 73
85,000 TEOSQتکلیف گرایی و خود گرایی در ورزش 74
100,000 PDSQخود توصیفی جسمانی 75
90,000 BRUMS-32حالات خلقی برومز 76
95,000 SQهوش معنوی عبداله زاده 77
95,000 Basic Needsنیازهای اساسی گلاسر 78
85,000 SCSشفقت خود 79
100,000 ENRICh-115qرضایت زناشویی انریچ فرم بلند 80
90,000 Herzberg Job Satisfactionرضایت شغلی هرزبرگ 81
95,000 SISRIهوش معنوی کینگ - 82
120,000 MASFCمقیاس چند بعدی اضطراب کودکان 83
85,000 AHIسرسختی روانشناختی اهواز 84
85,000 Goodenoughآزمون ترسیم آدمک گودیناف 85
90,000 On Job Satisfactionرضایت شغلی بری فیلد و روث 86
95,000 TSISهوش اجتماعی 87
100,000 AEQهیجان تحصیل 88
110,000 MSLQراهبردهای انگیزشی برای یادگیری 89
110,000 PTSD CheckList : PCLفهرست اختلال استرس پس از ضربه 90
120,000 DASS-42افسردگی اضطراب استرس 91
120,000 CBCLسیاهه رفتاری کودکان - آخنباخ نسخه والدین 92
90,000 MBI: Maslach Burnout Inventoryفرسودگی شغلی مسلش 93
85,000 Narcissistic Personality Inventoryشخصیت خودشیفته 94
95,000 PRMQاندازه گیری حافظه گذشته نگر و آینده نگر 95
95,000 IMSرضایت زناشویی هودسن 96
90,000 SIQهویت اجتماعی 97
110,000 YSQ-SFطرحواره یانگ 98
130,000 PASاضطراب کودکان پیش دبستانی اسپنس 99
90,000 CCASروحیه رقابت همکاری 100
120,000 Gardner Multiple Intelligenceهوش های چندگانه گاردنر 101
90,000 Work Ethicوجدان کاری 102
120,000 STLSعشق مثلثی استرنبرگ 103
120,000 TCI-125سرشت و منش کلونینجر 104
100,000 TISSمهارت اجتماعی نوجوانان 105
80,000 IATاعتیاد به اینترنت 106
95,000 BPAQپرخاشگری باس پری 107
95,000 PIOSوسواس مذهبی پن 108
110,000 AISSسازگاری دانش آموزان دبیرستانی 109
110,000 CLDQمشکلات یادگیری 110
100,000 YPIسبک فرزندپروری یانگ 111
95,000 Ryff- shortبهزیستی روانشناختی ریف - کوتاه 112
110,000 MSISکیفیت زندگی بیماران ام اس 113
110,000 CAQاجتناب شناختی 114
95,000 MSPSSحمایت اجتماعی ادراک شده 115
95,000 MSSSخودکارآمدی مالتیپل اسکلروزیس 116
110,000 CERQ-Pنظم جویی شناختی هیجان 117
85,000 AMQسردرد میگرنی اهواز 118
110,000 YCIجبران افراطی یانگ 119
100,000 WORRY WAY SCALEمقیاس نگرانی و بلاتکلیفی 120
100,000 NPOQجهت گیری منفی به مشکل 121
150,000 Hollandرغبت سنج شغلی تحصیلی هالند 122
100,000 RAASسبک دلبستگی بزرگسالان 123
120,000 YSQ-205طرحواره یانگ 205 سوالی 124
170,000 Strong interest inventoryرغبت سنج شغلی استرانگ 125
140,000 Revision of the Padua Inventory of obsessive compulsiveمقیاس اندازه‌گیری وسواس فکری- عملی پادوآ 126
140,000 OCI-CV  آزمون وسواسی اجباری فرم کودکان فوآ 127
140,000 CPRSکانرز والدین نسخه 48 سوالی 128
130,000 YSQ-S3-90 itemsطرحواره یانگ 90 سوالی فرم کوتاه ویراست سوم 129
130,000 YSQ-L3 232 itemsطرحواره یانگ 232سوالی فرم بلند ویراست سوم 130
150,000 HEXACO-PI-Rآزمون شخصیتی هگزاکو 131
140,000 HBDI-60 itemsآزمون سنجش تسلط مغزی هرمن 132
150,000 MBTI-87سنخ نمای مایرز بریگز فرم 87 سوالی 133

طرح تخفیفی - نصب آسان همزمان آزمون جداگانه بدون تخفیف

انتخاب 10 آزمون 750 هزار تومان - 30 آزمون 990 هزار تومان - 50 آزمون 1 میلیون و 200 هزار تومان همچنین می توانید مجموعه کامل 133 آزمون را 2/5 میلیون تومان تهیه نمایید