پشتیبانی : 09120059870 - سیستم خرید آنلاین نرم افزار های تخصصی تولیدی فارس روان
قیمت به تومان نام - لاتین نام فارسی کد آزمون
200,000 MMPI-2-370ام ام پی آی 2 فرم 370 سوالی 1
170,000 MMPI-2-71Qام ام پی ای کوتاه فرم71سوالی 2
200,000 16PFآزمون 16 عاملی کتل 3
200,000 MCMI-3میلون 3 4
200,000 NEO-PI-Rنئو فرم بلند240 سوالی 5
160,000 SCL90-Rاس سی ال90تجدید نظر شده 6
180,000 EPQشخصیت ایسنک بزرگسالان 7
130,000 GWPQگری ویلسون 8
150,000 SEIعزت نفس کوپراسمیت 9
160,000 BAIسازگاری.بل 10
170,000 EQ-Iهوش هیجانی بار-ان 11
110,000 OHIشادکامی آکسفورد 12
110,000 OHQشادکامی آکسفورد 13
150,000 MCQ-Rتعارضات زناشویی 14
120,000 RSPWBبهزیستی روانشناختی ریف 15
170,000 NEO-FFIنئو فرم کوتاه 60 سوالی 16
100,000 RSESعزت نفس روزنبرگ 17
140,000 GHQ-28سلامت عمومی 18
230,000 MMPI-II-567ام ام پی ای 2 فرم 567 سوالی 19
160,000 BDI-IIافسردگی بک 20
200,000 CPI سیاهه روانی کالیفرنیا 21
130,000 BAIاضطراب بک 22
160,000 STAI-Yحالت رگه اضطراب اسپیلبرگر 23
130,000 DASS-21افسردگی اضطراب استرس 24
180,000 DSQ-40پرسشنامه سبکهای دفاعی 25
120,000 SPINهراس اجتماعی 26
200,000 MBTI-60سنخ نمای مایرز بریگز فرم 60 سوالی 27
140,000 IBTباورهای غیرمنطقی جونز 28
110,000 Sherer.self-efficacyخودکارآمدی عمومی شرر 29
110,000 PSS14استرس ادراک شده 30
130,000 MOCIوسواس فکری عملی مادزلی 31
180,000 JEPIتست شخصیت آیزنک کودک و نوجوان 32
130,000 FADابزار سنجش خانواده 33
150,000 CTسنجش خلاقیت عابدی 34
160,000 OMSAT-3سنجش مهارتهای ذهنی 35
150,000 enrichرضایت زناشویی انریچ 36
130,000 social.competenceکفایت اجتماعی 37
130,000 SELSA-Sاحساس تنهایی عاطفی اجتماعی 38
130,000 IAPSآمادگی به اعتیاد 39
130,000 Mac.Geeسرمایه روانشناختی مک گی 40
160,000 Ways.Of.Copyingراهبردهای مقابله لازاروس 41
130,000 MESانتظار از ازدواج 42
130,000 PSIشیوه فرزندپروری 43
140,000 TASناگویی هیجانی تورنتو 44
150,000 PIکمال گرایی هیل 45
130,000 OCQتعهد.سازمانی.آلن.مایر 46
180,000 CAQاضطراب.کتل 47
160,000 PHCSCخودپنداره کودکان پیرز هریس 48
120,000 SASاضطراب زانک 49
130,000 TMAانگیزه پیشرفت هرمنس 50
130,000 Conners.rating.scalesکانرز نسخه والدین 51
120,000 MHSامیدواری.میلر 52
160,000 CADSافسردگی کودکان و نوجوانان 53
160,000 WPIپرسشنامه شخصیتی وودورث 54
150,000 HADSاضطراب افسردگی هاسپیتال 55
130,000 ISI-6Gسبک هویت برزونسکی 56
130,000 HSCLفهرست نشانه ای هاپکینز 57
120,000 ROSجهت گیری مذهبی آلپورت 58
130,000 WHOQOL_BREFکیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 59
130,000 LASنگرش های مربوط به عشق 60
150,000 ASFPپرخاشگری کودکان پیش دبستانی 61
140,000 Harterانگیزش تحصیلی هارتر 62
130,000 SQCارتباط با مدرسه 63
130,000 FATSاضطراب امتحان فریدمن 64
120,000 POSQادراک موفقیت رابرتز و..بزرگسالان 66
130,000 IFBمقیاس باورهای غذایی غیرمنطقی 67
130,000 Stressاسترس ناشی از هواداران ورزشی 68
140,000 SCATاضطراب صفتی رقابتی 69
130,000 CSAI-2اضطراب حالتی رقابتی 70
130,000 BREQ-2تنظیم رفتار ورزشی 71
130,000 PMQانگیزه مشارکت در فعالیت ورزشی 72
150,000 CD-RISCتاب آوری کانر ودیویدسون 73
120,000 TEOSQتکلیف گرایی و خود گرایی در ورزش 74
130,000 PDSQخود توصیفی جسمانی 75
130,000 BRUMS-32حالات خلقی برومز 76
130,000 SQهوش معنوی عبداله زاده 77
140,000 Basic Needsنیازهای اساسی گلاسر 78
120,000 SCSشفقت خود 79
160,000 ENRICh-115qرضایت زناشویی انریچ فرم بلند 80
130,000 Herzberg Job Satisfactionرضایت شغلی هرزبرگ 81
140,000 SISRIهوش معنوی کینگ - 82
180,000 MASFCمقیاس چند بعدی اضطراب کودکان 83
110,000 AHIسرسختی روانشناختی اهواز 84
120,000 Goodenoughآزمون ترسیم آدمک گودیناف 85
120,000 On Job Satisfactionرضایت شغلی بری فیلد و روث 86
130,000 TSISهوش اجتماعی 87
130,000 AEQهیجان تحصیل 88
150,000 MSLQراهبردهای انگیزشی برای یادگیری 89
150,000 PTSD CheckList : PCLفهرست اختلال استرس پس از ضربه 90
150,000 DASS-42افسردگی اضطراب استرس 91
180,000 CBCLسیاهه رفتاری کودکان - آخنباخ نسخه والدین 92
130,000 MBI: Maslach Burnout Inventoryفرسودگی شغلی مسلش 93
130,000 Narcissistic Personality Inventoryشخصیت خودشیفته 94
140,000 PRMQاندازه گیری حافظه گذشته نگر و آینده نگر 95
130,000 IMSرضایت زناشویی هودسن 96
120,000 SIQهویت اجتماعی 97
150,000 YSQ-SFطرحواره یانگ 98
180,000 PASاضطراب کودکان پیش دبستانی اسپنس 99
130,000 CCASروحیه رقابت همکاری 100
180,000 Gardner Multiple Intelligenceهوش های چندگانه گاردنر 101
120,000 Work Ethicوجدان کاری 102
180,000 STLSعشق مثلثی استرنبرگ 103
200,000 TCI-125سرشت و منش کلونینجر 104
160,000 TISSمهارت اجتماعی نوجوانان 105
110,000 IATاعتیاد به اینترنت 106
130,000 BPAQپرخاشگری باس پری 107
120,000 PIOSوسواس مذهبی پن 108
160,000 AISSسازگاری دانش آموزان دبیرستانی 109
160,000 CLDQمشکلات یادگیری 110
180,000 YPIسبک فرزندپروری یانگ 111
130,000 Ryff- shortبهزیستی روانشناختی ریف - کوتاه 112
150,000 MSISکیفیت زندگی بیماران ام اس 113
150,000 CAQاجتناب شناختی 114
120,000 MSPSSحمایت اجتماعی ادراک شده 115
130,000 MSSSخودکارآمدی مالتیپل اسکلروزیس 116
150,000 CERQ-Pنظم جویی شناختی هیجان 117
110,000 AMQسردرد میگرنی اهواز 118
160,000 YCIجبران افراطی یانگ 119
140,000 WORRY WAY SCALEمقیاس نگرانی و بلاتکلیفی 120
120,000 NPOQجهت گیری منفی به مشکل 121
200,000 Hollandرغبت سنج شغلی تحصیلی هالند 122
140,000 RAASسبک دلبستگی بزرگسالان 123
160,000 YSQ-205طرحواره یانگ 205 سوالی 124
250,000 Strong interest inventoryرغبت سنج شغلی استرانگ 125
190,000 Revision of the Padua Inventory of obsessive compulsiveمقیاس اندازه‌گیری وسواس فکری- عملی پادوآ 126
190,000 OCI-CV  آزمون وسواسی اجباری فرم کودکان فوآ 127
190,000 CPRSکانرز والدین نسخه 48 سوالی 128
190,000 YSQ-S3-90 itemsطرحواره یانگ 90 سوالی فرم کوتاه ویراست سوم 129
200,000 YSQ-L3 232 itemsطرحواره یانگ 232سوالی فرم بلند ویراست سوم 130
220,000 HEXACO-PI-Rآزمون شخصیتی هگزاکو 131
180,000 HBDI-60 itemsآزمون سنجش تسلط مغزی هرمن 132
200,000 MBTI-87سنخ نمای مایرز بریگز فرم 87 سوالی 133

طرح تخفیفی - نصب آسان همزمان آزمون جداگانه بدون تخفیف

انتخاب 10 آزمون یک میلیون تومان - 50 آزمون دو میلیون تومان همچنین می توانید مجموعه کامل 133 آزمون را سه میلیون تومان تهیه نمایید