پشتیبانی : 09120059870 - سیستم خرید آنلاین نرم افزار های تخصصی تولیدی فارس روان
قیمت به تومان نام - لاتین نام فارسی کد آزمون
200,000 MMPI-2-370ام ام پی آی 2 فرم 370 سوالی 1
150,000 MMPI-2-71Qام ام پی ای کوتاه فرم71سوالی 2
200,000 16PFآزمون 16 عاملی کتل 3
200,000 MCMI-3میلون 3 4
200,000 NEO-PI-Rنئو فرم بلند240 سوالی 5
150,000 SCL90-Rاس سی ال90تجدید نظر شده 6
170,000 EPQشخصیت ایسنک بزرگسالان 7
120,000 GWPQگری ویلسون 8
130,000 SEIعزت نفس کوپراسمیت 9
150,000 BAIسازگاری.بل 10
150,000 EQ-Iهوش هیجانی بار-ان 11
100,000 OHIشادکامی آکسفورد 12
100,000 OHQشادکامی آکسفورد 13
150,000 MCQ-Rتعارضات زناشویی 14
100,000 RSPWBبهزیستی روانشناختی ریف 15
150,000 NEO-FFIنئو فرم کوتاه 60 سوالی 16
100,000 RSESعزت نفس روزنبرگ 17
110,000 GHQ-28سلامت عمومی 18
220,000 MMPI-II-567ام ام پی ای 2 فرم 567 سوالی 19
150,000 BDI-IIافسردگی بک 20
200,000 CPI سیاهه روانی کالیفرنیا 21
120,000 BAIاضطراب بک 22
130,000 STAI-Yحالت رگه اضطراب اسپیلبرگر 23
110,000 DASS-21افسردگی اضطراب استرس 24
170,000 DSQ-40پرسشنامه سبکهای دفاعی 25
120,000 SPINهراس اجتماعی 26
200,000 MBTI-60سنخ نمای مایرز بریگز فرم 60 سوالی 27
120,000 IBTباورهای غیرمنطقی جونز 28
110,000 Sherer.self-efficacyخودکارآمدی عمومی شرر 29
100,000 PSS14استرس ادراک شده 30
110,000 MOCIوسواس فکری عملی مادزلی 31
150,000 JEPIتست شخصیت آیزنک کودک و نوجوان 32
120,000 FADابزار سنجش خانواده 33
140,000 CTسنجش خلاقیت عابدی 34
150,000 OMSAT-3سنجش مهارتهای ذهنی 35
140,000 enrichرضایت زناشویی انریچ 36
100,000 social.competenceکفایت اجتماعی 37
120,000 SELSA-Sاحساس تنهایی عاطفی اجتماعی 38
110,000 IAPSآمادگی به اعتیاد 39
110,000 Mac.Geeسرمایه روانشناختی مک گی 40
140,000 Ways.Of.Copyingراهبردهای مقابله لازاروس 41
120,000 MESانتظار از ازدواج 42
120,000 PSIشیوه فرزندپروری 43
120,000 TASناگویی هیجانی تورنتو 44
150,000 PIکمال گرایی هیل 45
110,000 OCQتعهد.سازمانی.آلن.مایر 46
180,000 CAQاضطراب.کتل 47
150,000 PHCSCخودپنداره کودکان پیرز هریس 48
100,000 SASاضطراب زانک 49
110,000 TMAانگیزه پیشرفت هرمنس 50
110,000 Conners.rating.scalesکانرز نسخه والدین 51
110,000 MHSامیدواری.میلر 52
130,000 CADSافسردگی کودکان و نوجوانان 53
150,000 WPIپرسشنامه شخصیتی وودورث 54
130,000 HADSاضطراب افسردگی هاسپیتال 55
120,000 ISI-6Gسبک هویت برزونسکی 56
120,000 HSCLفهرست نشانه ای هاپکینز 57
120,000 ROSجهت گیری مذهبی آلپورت 58
120,000 WHOQOL_BREFکیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 59
120,000 LASنگرش های مربوط به عشق 60
140,000 ASFPپرخاشگری کودکان پیش دبستانی 61
130,000 Harterانگیزش تحصیلی هارتر 62
110,000 SQCارتباط با مدرسه 63
120,000 FATSاضطراب امتحان فریدمن 64
100,000 POSQادراک موفقیت رابرتز و..بزرگسالان 66
120,000 IFBمقیاس باورهای غذایی غیرمنطقی 67
110,000 Stressاسترس ناشی از هواداران ورزشی 68
110,000 SCATاضطراب صفتی رقابتی 69
110,000 CSAI-2اضطراب حالتی رقابتی 70
120,000 BREQ-2تنظیم رفتار ورزشی 71
120,000 PMQانگیزه مشارکت در فعالیت ورزشی 72
130,000 CD-RISCتاب آوری کانر ودیویدسون 73
100,000 TEOSQتکلیف گرایی و خود گرایی در ورزش 74
130,000 PDSQخود توصیفی جسمانی 75
120,000 BRUMS-32حالات خلقی برومز 76
120,000 SQهوش معنوی عبداله زاده 77
130,000 Basic Needsنیازهای اساسی گلاسر 78
110,000 SCSشفقت خود 79
150,000 ENRICh-115qرضایت زناشویی انریچ فرم بلند 80
120,000 Herzberg Job Satisfactionرضایت شغلی هرزبرگ 81
120,000 SISRIهوش معنوی کینگ - 82
170,000 MASFCمقیاس چند بعدی اضطراب کودکان 83
110,000 AHIسرسختی روانشناختی اهواز 84
110,000 Goodenoughآزمون ترسیم آدمک گودیناف 85
120,000 On Job Satisfactionرضایت شغلی بری فیلد و روث 86
130,000 TSISهوش اجتماعی 87
130,000 AEQهیجان تحصیل 88
150,000 MSLQراهبردهای انگیزشی برای یادگیری 89
150,000 PTSD CheckList : PCLفهرست اختلال استرس پس از ضربه 90
150,000 DASS-42افسردگی اضطراب استرس 91
180,000 CBCLسیاهه رفتاری کودکان - آخنباخ نسخه والدین 92
130,000 MBI: Maslach Burnout Inventoryفرسودگی شغلی مسلش 93
120,000 Narcissistic Personality Inventoryشخصیت خودشیفته 94
130,000 PRMQاندازه گیری حافظه گذشته نگر و آینده نگر 95
130,000 IMSرضایت زناشویی هودسن 96
120,000 SIQهویت اجتماعی 97
140,000 YSQ-SFطرحواره یانگ 98
160,000 PASاضطراب کودکان پیش دبستانی اسپنس 99
120,000 CCASروحیه رقابت همکاری 100
180,000 Gardner Multiple Intelligenceهوش های چندگانه گاردنر 101
110,000 Work Ethicوجدان کاری 102
160,000 STLSعشق مثلثی استرنبرگ 103
170,000 TCI-125سرشت و منش کلونینجر 104
150,000 TISSمهارت اجتماعی نوجوانان 105
100,000 IATاعتیاد به اینترنت 106
120,000 BPAQپرخاشگری باس پری 107
120,000 PIOSوسواس مذهبی پن 108
150,000 AISSسازگاری دانش آموزان دبیرستانی 109
150,000 CLDQمشکلات یادگیری 110
150,000 YPIسبک فرزندپروری یانگ 111
120,000 Ryff- shortبهزیستی روانشناختی ریف - کوتاه 112
140,000 MSISکیفیت زندگی بیماران ام اس 113
140,000 CAQاجتناب شناختی 114
120,000 MSPSSحمایت اجتماعی ادراک شده 115
120,000 MSSSخودکارآمدی مالتیپل اسکلروزیس 116
150,000 CERQ-Pنظم جویی شناختی هیجان 117
110,000 AMQسردرد میگرنی اهواز 118
150,000 YCIجبران افراطی یانگ 119
140,000 WORRY WAY SCALEمقیاس نگرانی و بلاتکلیفی 120
110,000 NPOQجهت گیری منفی به مشکل 121
200,000 Hollandرغبت سنج شغلی تحصیلی هالند 122
130,000 RAASسبک دلبستگی بزرگسالان 123
150,000 YSQ-205طرحواره یانگ 205 سوالی 124
250,000 Strong interest inventoryرغبت سنج شغلی استرانگ 125
180,000 Revision of the Padua Inventory of obsessive compulsiveمقیاس اندازه‌گیری وسواس فکری- عملی پادوآ 126
180,000 OCI-CV  آزمون وسواسی اجباری فرم کودکان فوآ 127
180,000 CPRSکانرز والدین نسخه 48 سوالی 128
180,000 YSQ-S3-90 itemsطرحواره یانگ 90 سوالی فرم کوتاه ویراست سوم 129
200,000 YSQ-L3 232 itemsطرحواره یانگ 232سوالی فرم بلند ویراست سوم 130
200,000 HEXACO-PI-Rآزمون شخصیتی هگزاکو 131
180,000 HBDI-60 itemsآزمون سنجش تسلط مغزی هرمن 132
200,000 MBTI-87سنخ نمای مایرز بریگز فرم 87 سوالی 133

طرح تخفیفی - نصب آسان همزمان آزمون جداگانه بدون تخفیف

انتخاب 10 آزمون 999 هزار تومان - 50 آزمون دو میلیون تومان همچنین می توانید مجموعه کامل 133 آزمون را سه میلیون تومان تهیه نمایید