می خواهم آزمون ها بصورت نصب همزمان یکجا و طرح گلچین باشد طرح گلچین / تخفیفی پشتیبانی فارس روان
09120059870 - 09193338565
می خواهم آزمون ها بصورت مجزا باشد و هر آزمون روی کامپیوتر مجزایی نصب باشد
طرح مجزا
لیست منتخب شما
لیست کلیه محصولات فارس روان
100,000 MMPI-2-370ام ام پی آی 2 فرم 370 سوالی
85,000 MMPI-2-71Qام ام پی ای کوتاه فرم71سوالی
100,000 16PFآزمون 16 عاملی کتل
100,000 MCMI-3میلون 3
100,000 NEO-PI-Rنئو فرم بلند240 سوالی
80,000 SCL90-Rاس سی ال90تجدید نظر شده
80,000 EPQشخصیت ایسنک بزرگسالان
55,000 GWPQگری ویلسون
75,000 SEIعزت نفس کوپراسمیت
55,000 BAIسازگاری.بل
75,000 EQ-Iهوش هیجانی بار-ان
45,000 OHIشادکامی آکسفورد
45,000 OHQشادکامی آکسفورد
70,000 MCQ-Rتعارضات زناشویی
50,000 RSPWBبهزیستی روانشناختی ریف
85,000 NEO-FFIنئو فرم کوتاه 60 سوالی
50,000 RSESعزت نفس روزنبرگ
65,000 GHQ-28سلامت عمومی
100,000 MMPI-II-567ام ام پی ای 2 فرم 567 سوالی
70,000 BDI-IIافسردگی بک
85,000 CPI سیاهه روانی کالیفرنیا
55,000 BAIاضطراب بک
60,000 STAI-Yحالت رگه اضطراب اسپیلبرگر
55,000 DASS-21افسردگی اضطراب استرس
70,000 DSQ-40پرسشنامه سبکهای دفاعی
45,000 SPINهراس اجتماعی
90,000 MBTI-60سنخ نمای مایرز بریگز فرم 60 سوالی
50,000 IBTباورهای غیرمنطقی جونز
45,000 Sherer.self-efficacyخودکارآمدی عمومی شرر
45,000 PSS14استرس ادراک شده
60,000 MOCIوسواس فکری عملی مادزلی
80,000 JEPIتست شخصیت آیزنک کودک و نوجوان
60,000 FADابزار سنجش خانواده
65,000 CTسنجش خلاقیت عابدی
65,000 OMSAT-3سنجش مهارتهای ذهنی
65,000 enrichرضایت زناشویی انریچ
45,000 social.competenceکفایت اجتماعی
45,000 SELSA-Sاحساس تنهایی عاطفی اجتماعی
50,000 IAPSآمادگی به اعتیاد
55,000 Mac.Geeسرمایه روانشناختی مک گی
50,000 Ways.Of.Copyingراهبردهای مقابله لازاروس
55,000 MESانتظار از ازدواج
50,000 PSIشیوه فرزندپروری
50,000 TASناگویی هیجانی تورنتو
55,000 PIکمال گرایی هیل
60,000 OCQتعهد.سازمانی.آلن.مایر
75,000 CAQاضطراب.کتل
65,000 PHCSCخودپنداره کودکان پیرز هریس
45,000 SASاضطراب زانک
55,000 TMAانگیزه پیشرفت هرمنس
60,000 Conners.rating.scalesکانرز نسخه والدین
45,000 MHSامیدواری.میلر
70,000 CADSافسردگی کودکان و نوجوانان
75,000 WPIپرسشنامه شخصیتی وودورث
55,000 HADSاضطراب افسردگی هاسپیتال
55,000 ISI-6Gسبک هویت برزونسکی
55,000 HSCLفهرست نشانه ای هاپکینز
50,000 ROSجهت گیری مذهبی آلپورت
60,000 WHOQOL_BREFکیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی
55,000 LASنگرش های مربوط به عشق
60,000 ASFPپرخاشگری کودکان پیش دبستانی
60,000 Harterانگیزش تحصیلی هارتر
55,000 SQCارتباط با مدرسه
55,000 FATSاضطراب امتحان فریدمن
90,000 MBTI-88سنخ نمای مایرز بریگز فرم 88 سوالی
50,000 POSQادراک موفقیت رابرتز و..بزرگسالان
60,000 IFBمقیاس باورهای غذایی غیرمنطقی
55,000 Stressاسترس ناشی از هواداران ورزشی
55,000 SCATاضطراب صفتی رقابتی
55,000 CSAI-2اضطراب حالتی رقابتی
55,000 BREQ-2تنظیم رفتار ورزشی
55,000 PMQانگیزه مشارکت در فعالیت ورزشی
65,000 CD-RISCتاب آوری کانر ودیویدسون
55,000 TEOSQتکلیف گرایی و خود گرایی در ورزش
65,000 PDSQخود توصیفی جسمانی
60,000 BRUMS-32حالات خلقی برومز
55,000 SQهوش معنوی عبداله زاده
70,000 Basic Needsنیازهای اساسی گلاسر
65,000 SCSشفقت خود
70,000 ENRICh-115qرضایت زناشویی انریچ فرم بلند
65,000 Herzberg Job Satisfactionرضایت شغلی هرزبرگ
60,000 SISRIهوش معنوی کینگ -
75,000 MASFCمقیاس چند بعدی اضطراب کودکان
50,000 AHIسرسختی روانشناختی اهواز
65,000 Goodenoughآزمون ترسیم آدمک گودیناف
60,000 On Job Satisfactionرضایت شغلی بری فیلد و روث
60,000 TSISهوش اجتماعی
60,000 AEQهیجان تحصیل
70,000 MSLQراهبردهای انگیزشی برای یادگیری
85,000 PTSD CheckList : PCLفهرست اختلال استرس پس از ضربه
75,000 DASS-42افسردگی اضطراب استرس
90,000 CBCLسیاهه رفتاری کودکان - آخنباخ نسخه والدین
60,000 MBI: Maslach Burnout Inventoryفرسودگی شغلی مسلش
55,000 Narcissistic Personality Inventoryشخصیت خودشیفته
50,000 PRMQاندازه گیری حافظه گذشته نگر و آینده نگر
50,000 IMSرضایت زناشویی هودسن
50,000 SIQهویت اجتماعی
75,000 YSQ-SFطرحواره یانگ
80,000 PASاضطراب کودکان پیش دبستانی اسپنس
50,000 CCASروحیه رقابت همکاری
85,000 Gardner Multiple Intelligenceهوش های چندگانه گاردنر
50,000 Work Ethicوجدان کاری
75,000 STLSعشق مثلثی استرنبرگ
80,000 TCI-125سرشت و منش کلونینجر
160,000 TISSمهارت اجتماعی نوجوانان
50,000 IATاعتیاد به اینترنت
55,000 BPAQپرخاشگری باس پری
55,000 PIOSوسواس مذهبی پن
65,000 AISSسازگاری دانش آموزان دبیرستانی
60,000 CLDQمشکلات یادگیری
75,000 YPIسبک فرزندپروری یانگ
55,000 Ryff- shortبهزیستی روانشناختی ریف - کوتاه
60,000 MSISکیفیت زندگی بیماران ام اس
60,000 CAQاجتناب شناختی
55,000 MSPSSحمایت اجتماعی ادراک شده
55,000 MSSSخودکارآمدی مالتیپل اسکلروزیس
65,000 CERQ-Pنظم جویی شناختی هیجان
55,000 AMQسردرد میگرنی اهواز
60,000 YCIجبران افراطی یانگ
55,000 WORRY WAY SCALEمقیاس نگرانی و بلاتکلیفی
55,000 NPOQجهت گیری منفی به مشکل
85,000 Hollandرغبت سنج شغلی تحصیلی هالند
65,000 RAASسبک دلبستگی بزرگسالان
80,000 YSQ-205طرحواره یانگ 205 سوالی
100,000 Strong interest inventoryرغبت سنج شغلی استرانگ
85,000 Revision of the Padua Inventory of obsessive compulsiveمقیاس اندازه‌گیری وسواس فکری- عملی پادوآ
85,000 OCI-CV  آزمون وسواسی اجباری فرم کودکان فوآ
85,000 CPRSکانرز والدین نسخه 48 سوالی
85,000 YSQ-S3-90 itemsطرحواره یانگ 90 سوالی فرم کوتاه ویراست سوم
85,000 YSQ-L3 232 itemsطرحواره یانگ 232سوالی فرم بلند ویراست سوم
100,000 HEXACO-PI-Rآزمون شخصیتی هگزاکو
85,000 HBDI-60 itemsآزمون سنجش تسلط مغری هرمن


با انتخاب 5 آزمون فقط 350 هزار تومان پرداخت کنید - 15 آزمون 500 هزار تومان با انتخاب 40 آزمون فقط 700 هزار تومان پرداخت کنید
مخصوص بسته ها: تخفیف ویژه پایان سال 15 درصد تخفیف که در هنگام پرداخت اعمال می شود