می خواهم آزمون ها بصورت نصب همزمان یکجا و طرح گلچین باشد طرح گلچین / تخفیفی پشتیبانی فارس روان
09120059870 - 09193338565
می خواهم آزمون ها بصورت مجزا باشد و هر آزمون روی کامپیوتر مجزایی نصب باشد
طرح مجزا
لیست منتخب شما
لیست کلیه محصولات فارس روان
140,000 MMPI-2-370ام ام پی آی 2 فرم 370 سوالی
120,000 MMPI-2-71Qام ام پی ای کوتاه فرم71سوالی
140,000 16PFآزمون 16 عاملی کتل
140,000 MCMI-3میلون 3
140,000 NEO-PI-Rنئو فرم بلند240 سوالی
100,000 SCL90-Rاس سی ال90تجدید نظر شده
125,000 EPQشخصیت ایسنک بزرگسالان
90,000 GWPQگری ویلسون
85,000 SEIعزت نفس کوپراسمیت
85,000 BAIسازگاری.بل
95,000 EQ-Iهوش هیجانی بار-ان
80,000 OHIشادکامی آکسفورد
80,000 OHQشادکامی آکسفورد
95,000 MCQ-Rتعارضات زناشویی
85,000 RSPWBبهزیستی روانشناختی ریف
120,000 NEO-FFIنئو فرم کوتاه 60 سوالی
80,000 RSESعزت نفس روزنبرگ
100,000 GHQ-28سلامت عمومی
150,000 MMPI-II-567ام ام پی ای 2 فرم 567 سوالی
100,000 BDI-IIافسردگی بک
120,000 CPI سیاهه روانی کالیفرنیا
80,000 BAIاضطراب بک
90,000 STAI-Yحالت رگه اضطراب اسپیلبرگر
95,000 DASS-21افسردگی اضطراب استرس
100,000 DSQ-40پرسشنامه سبکهای دفاعی
80,000 SPINهراس اجتماعی
140,000 MBTI-60سنخ نمای مایرز بریگز فرم 60 سوالی
80,000 IBTباورهای غیرمنطقی جونز
80,000 Sherer.self-efficacyخودکارآمدی عمومی شرر
80,000 PSS14استرس ادراک شده
95,000 MOCIوسواس فکری عملی مادزلی
125,000 JEPIتست شخصیت آیزنک کودک و نوجوان
90,000 FADابزار سنجش خانواده
90,000 CTسنجش خلاقیت عابدی
95,000 OMSAT-3سنجش مهارتهای ذهنی
100,000 enrichرضایت زناشویی انریچ
80,000 social.competenceکفایت اجتماعی
85,000 SELSA-Sاحساس تنهایی عاطفی اجتماعی
85,000 IAPSآمادگی به اعتیاد
85,000 Mac.Geeسرمایه روانشناختی مک گی
90,000 Ways.Of.Copyingراهبردهای مقابله لازاروس
95,000 MESانتظار از ازدواج
90,000 PSIشیوه فرزندپروری
90,000 TASناگویی هیجانی تورنتو
100,000 PIکمال گرایی هیل
90,000 OCQتعهد.سازمانی.آلن.مایر
100,000 CAQاضطراب.کتل
95,000 PHCSCخودپنداره کودکان پیرز هریس
85,000 SASاضطراب زانک
80,000 TMAانگیزه پیشرفت هرمنس
95,000 Conners.rating.scalesکانرز نسخه والدین
80,000 MHSامیدواری.میلر
95,000 CADSافسردگی کودکان و نوجوانان
95,000 WPIپرسشنامه شخصیتی وودورث
95,000 HADSاضطراب افسردگی هاسپیتال
85,000 ISI-6Gسبک هویت برزونسکی
85,000 HSCLفهرست نشانه ای هاپکینز
80,000 ROSجهت گیری مذهبی آلپورت
90,000 WHOQOL_BREFکیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی
95,000 LASنگرش های مربوط به عشق
95,000 ASFPپرخاشگری کودکان پیش دبستانی
95,000 Harterانگیزش تحصیلی هارتر
85,000 SQCارتباط با مدرسه
85,000 FATSاضطراب امتحان فریدمن
140,000 MBTI-88سنخ نمای مایرز بریگز فرم 88 سوالی
80,000 POSQادراک موفقیت رابرتز و..بزرگسالان
95,000 IFBمقیاس باورهای غذایی غیرمنطقی
85,000 Stressاسترس ناشی از هواداران ورزشی
85,000 SCATاضطراب صفتی رقابتی
85,000 CSAI-2اضطراب حالتی رقابتی
85,000 BREQ-2تنظیم رفتار ورزشی
85,000 PMQانگیزه مشارکت در فعالیت ورزشی
100,000 CD-RISCتاب آوری کانر ودیویدسون
85,000 TEOSQتکلیف گرایی و خود گرایی در ورزش
95,000 PDSQخود توصیفی جسمانی
90,000 BRUMS-32حالات خلقی برومز
85,000 SQهوش معنوی عبداله زاده
95,000 Basic Needsنیازهای اساسی گلاسر
85,000 SCSشفقت خود
100,000 ENRICh-115qرضایت زناشویی انریچ فرم بلند
90,000 Herzberg Job Satisfactionرضایت شغلی هرزبرگ
85,000 SISRIهوش معنوی کینگ -
110,000 MASFCمقیاس چند بعدی اضطراب کودکان
80,000 AHIسرسختی روانشناختی اهواز
85,000 Goodenoughآزمون ترسیم آدمک گودیناف
80,000 On Job Satisfactionرضایت شغلی بری فیلد و روث
90,000 TSISهوش اجتماعی
90,000 AEQهیجان تحصیل
100,000 MSLQراهبردهای انگیزشی برای یادگیری
100,000 PTSD CheckList : PCLفهرست اختلال استرس پس از ضربه
110,000 DASS-42افسردگی اضطراب استرس
120,000 CBCLسیاهه رفتاری کودکان - آخنباخ نسخه والدین
90,000 MBI: Maslach Burnout Inventoryفرسودگی شغلی مسلش
85,000 Narcissistic Personality Inventoryشخصیت خودشیفته
90,000 PRMQاندازه گیری حافظه گذشته نگر و آینده نگر
80,000 IMSرضایت زناشویی هودسن
80,000 SIQهویت اجتماعی
110,000 YSQ-SFطرحواره یانگ
120,000 PASاضطراب کودکان پیش دبستانی اسپنس
90,000 CCASروحیه رقابت همکاری
120,000 Gardner Multiple Intelligenceهوش های چندگانه گاردنر
90,000 Work Ethicوجدان کاری
120,000 STLSعشق مثلثی استرنبرگ
120,000 TCI-125سرشت و منش کلونینجر
100,000 TISSمهارت اجتماعی نوجوانان
80,000 IATاعتیاد به اینترنت
85,000 BPAQپرخاشگری باس پری
85,000 PIOSوسواس مذهبی پن
95,000 AISSسازگاری دانش آموزان دبیرستانی
100,000 CLDQمشکلات یادگیری
95,000 YPIسبک فرزندپروری یانگ
85,000 Ryff- shortبهزیستی روانشناختی ریف - کوتاه
100,000 MSISکیفیت زندگی بیماران ام اس
100,000 CAQاجتناب شناختی
85,000 MSPSSحمایت اجتماعی ادراک شده
90,000 MSSSخودکارآمدی مالتیپل اسکلروزیس
100,000 CERQ-Pنظم جویی شناختی هیجان
85,000 AMQسردرد میگرنی اهواز
100,000 YCIجبران افراطی یانگ
100,000 WORRY WAY SCALEمقیاس نگرانی و بلاتکلیفی
100,000 NPOQجهت گیری منفی به مشکل
140,000 Hollandرغبت سنج شغلی تحصیلی هالند
100,000 RAASسبک دلبستگی بزرگسالان
110,000 YSQ-205طرحواره یانگ 205 سوالی
150,000 Strong interest inventoryرغبت سنج شغلی استرانگ
120,000 Revision of the Padua Inventory of obsessive compulsiveمقیاس اندازه‌گیری وسواس فکری- عملی پادوآ
120,000 OCI-CV  آزمون وسواسی اجباری فرم کودکان فوآ
120,000 CPRSکانرز والدین نسخه 48 سوالی
120,000 YSQ-S3-90 itemsطرحواره یانگ 90 سوالی فرم کوتاه ویراست سوم
120,000 YSQ-L3 232 itemsطرحواره یانگ 232سوالی فرم بلند ویراست سوم
140,000 HEXACO-PI-Rآزمون شخصیتی هگزاکو
120,000 HBDI-60 itemsآزمون سنجش تسلط مغری هرمن


انتخاب 10 آزمون 500 هزار تومان - 50 آزمون 990 هزار تومان همچنین می توانید مجموعه کامل 132 آزمون را 2/5 میلیون تومان تهیه نمایید