می خواهم آزمون ها بصورت نصب همزمان یکجا و طرح گلچین باشد طرح گلچین / تخفیفی
می خواهم آزمون ها بصورت مجزا باشد و هر آزمون روی کامپیوتر مجزایی نصب باشد
طرح مجزا
لیست منتخب شما
لیست کلیه محصولات فارس روان
90,000 MMPI-2-370ام ام پی آی 2 فرم 370 سوالی
75,000 MMPI-2-71Qام ام پی ای کوتاه فرم71سوالی
90,000 16PFآزمون 16 عاملی کتل
90,000 MCMI-3میلون 3
90,000 NEO-PI-Rنئو فرم بلند240 سوالی
70,000 SCL90-Rاس سی ال90تجدید نظر شده
70,000 EPQشخصیت ایسنک بزرگسالان
45,000 GWPQگری ویلسون
60,000 SEIعزت نفس کوپراسمیت
50,000 BAIسازگاری.بل
65,000 EQ-Iهوش هیجانی بار-ان
35,000 OHIشادکامی آکسفورد
35,000 OHQشادکامی آکسفورد
45,000 MCQ-Rتعارضات زناشویی
45,000 RSPWBبهزیستی روانشناختی ریف
75,000 NEO-FFIنئو فرم کوتاه 60 سوالی
40,000 RSESعزت نفس روزنبرگ
50,000 GHQ-28سلامت عمومی
90,000 MMPI-II-567ام ام پی ای 2 فرم 567 سوالی
50,000 BDI-IIافسردگی بک
75,000 CPI سیاهه روانی کالیفرنیا
40,000 BAIاضطراب بک
45,000 STAI-Yحالت رگه اضطراب اسپیلبرگر
45,000 DASS-21افسردگی اضطراب استرس
50,000 DSQ-40پرسشنامه سبکهای دفاعی
35,000 SPINهراس اجتماعی
80,000 MBTI-60سنخ نمای مایرز بریگز فرم 60 سوالی
40,000 IBTباورهای غیرمنطقی جونز
35,000 Sherer.self-efficacyخودکارآمدی عمومی شرر
35,000 PSS14استرس ادراک شده
50,000 MOCIوسواس فکری عملی مادزلی
70,000 JEPIتست شخصیت آیزنک کودک و نوجوان
50,000 FADابزار سنجش خانواده
60,000 CTسنجش خلاقیت عابدی
50,000 OMSAT-3سنجش مهارتهای ذهنی
50,000 enrichرضایت زناشویی انریچ
35,000 social.competenceکفایت اجتماعی
35,000 SELSA-Sاحساس تنهایی عاطفی اجتماعی
40,000 IAPSآمادگی به اعتیاد
45,000 Mac.Geeسرمایه روانشناختی مک گی
40,000 Ways.Of.Copyingراهبردهای مقابله لازاروس
55,000 MESانتظار از ازدواج
45,000 PSIشیوه فرزندپروری
45,000 TASناگویی هیجانی تورنتو
45,000 PIکمال گرایی هیل
45,000 OCQتعهد.سازمانی.آلن.مایر
60,000 CAQاضطراب.کتل
55,000 PHCSCخودپنداره کودکان پیرز هریس
35,000 SASاضطراب زانک
45,000 TMAانگیزه پیشرفت هرمنس
50,000 Conners.rating.scalesکانرز نسخه والدین
35,000 MHSامیدواری.میلر
55,000 CADSافسردگی کودکان و نوجوانان
55,000 WPIپرسشنامه شخصیتی وودورث
45,000 HADSاضطراب افسردگی هاسپیتال
45,000 ISI-6Gسبک هویت برزونسکی
45,000 HSCLفهرست نشانه ای هاپکینز
40,000 ROSجهت گیری مذهبی آلپورت
45,000 WHOQOL_BREFکیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی
45,000 LASنگرش های مربوط به عشق
50,000 ASFPپرخاشگری کودکان پیش دبستانی
50,000 Harterانگیزش تحصیلی هارتر
45,000 SQCارتباط با مدرسه
40,000 FATSاضطراب امتحان فریدمن
80,000 MBTI-88سنخ نمای مایرز بریگز فرم 88 سوالی
40,000 POSQادراک موفقیت رابرتز و..بزرگسالان
50,000 IFBمقیاس باورهای غذایی غیرمنطقی
45,000 Stressاسترس ناشی از هواداران ورزشی
45,000 SCATاضطراب صفتی رقابتی
45,000 CSAI-2اضطراب حالتی رقابتی
45,000 BREQ-2تنظیم رفتار ورزشی
45,000 PMQانگیزه مشارکت در فعالیت ورزشی
50,000 CD-RISCتاب آوری کانر ودیویدسون
45,000 TEOSQتکلیف گرایی و خود گرایی در ورزش
45,000 PDSQخود توصیفی جسمانی
45,000 BRUMS-32حالات خلقی برومز
45,000 SQهوش معنوی عبداله زاده
55,000 Basic Needsنیازهای اساسی گلاسر
50,000 SCSشفقت خود
65,000 ENRICh-115qرضایت زناشویی انریچ فرم بلند
50,000 Herzberg Job Satisfactionرضایت شغلی هرزبرگ
50,000 SISRIهوش معنوی کینگ -
65,000 MASFCمقیاس چند بعدی اضطراب کودکان
40,000 AHIسرسختی روانشناختی اهواز
60,000 Goodenoughآزمون ترسیم آدمک گودیناف
50,000 On Job Satisfactionرضایت شغلی بری فیلد و روث
45,000 TSISهوش اجتماعی
45,000 AEQهیجان تحصیل
60,000 MSLQراهبردهای انگیزشی برای یادگیری
70,000 PTSD CheckList : PCLفهرست اختلال استرس پس از ضربه
55,000 DASS-42افسردگی اضطراب استرس
85,000 CBCLسیاهه رفتاری کودکان - آخنباخ نسخه والدین
50,000 MBI: Maslach Burnout Inventoryفرسودگی شغلی مسلش
45,000 Narcissistic Personality Inventoryشخصیت خودشیفته
40,000 PRMQاندازه گیری حافظه گذشته نگر و آینده نگر
45,000 IMSرضایت زناشویی هودسن
40,000 SIQهویت اجتماعی
70,000 YSQ-SFطرحواره یانگ
70,000 PASاضطراب کودکان پیش دبستانی اسپنس
45,000 CCASروحیه رقابت همکاری
75,000 Gardner Multiple Intelligenceهوش های چندگانه گاردنر
40,000 Work Ethicوجدان کاری
65,000 STLSعشق مثلثی استرنبرگ
75,000 TCI-125سرشت و منش کلونینجر
50,000 TISSمهارت اجتماعی نوجوانان
40,000 IATاعتیاد به اینترنت
50,000 BPAQپرخاشگری باس پری
45,000 PIOSوسواس مذهبی پن
50,000 AISSسازگاری دانش آموزان دبیرستانی
50,000 CLDQمشکلات یادگیری
65,000 YPIسبک فرزندپروری یانگ
45,000 Ryff- shortبهزیستی روانشناختی ریف - کوتاه
50,000 MSISکیفیت زندگی بیماران ام اس
50,000 CAQاجتناب شناختی
45,000 MSPSSحمایت اجتماعی ادراک شده
45,000 MSSSخودکارآمدی مالتیپل اسکلروزیس
50,000 CERQ-Pنظم جویی شناختی هیجان
45,000 AMQسردرد میگرنی اهواز
50,000 YCIجبران افراطی یانگ
45,000 WORRY WAY SCALEمقیاس نگرانی و بلاتکلیفی
40,000 NPOQجهت گیری منفی به مشکل
75,000 Hollandرغبت سنج شغلی تحصیلی هالند
50,000 RAASسبک دلبستگی بزرگسالان
70,000 YSQ-205طرحواره یانگ 205 سوالی
90,000 Strong interest inventoryرغبت سنج شغلی استرانگ


با انتخاب 8 آزمون فقط 400 هزار تومان پرداخت کنید - با انتخاب 30 آزمون فقط 600 هزار تومان پرداخت کنید
09120059870 - 09193338565 پشتیبانی فارس روان